Wat wij geloven

Artikelindex

 

... Gereformeerde Gemeente?

Op het eerste gezicht vraagt u zich misschien af wat de Gereformeerde Gemeente nu eigenlijk is. Daarom hebben we dit artikel geschreven om iets over onszelf te vertellen aan de mensen die om ons heen wonen of die zomaar op deze website zijn gekomen. We hopen dat u na het lezen hiervan zin krijgt om onze kerkdiensten te bezoeken en met ons Zijn Woord te onderzoeken. U bent hartelijk welkom!

 

Onze geschiedenis

De vroege christelijke kerk.

De christelijke kerk begon kort nadat de Heere Jezus Christus terugkeerde naar de hemel (Hand. 1-2). Er ontstonden vele gemeenten over de hele wereld. Jammer genoeg begonnen velen de Bijbelse boodschap af te zwakken en te verdraaien, zoals God dat overigens had voorzegd (1 Tim 4:1-3). Gedurende vele eeuwen werd de Bijbel niet meer gezien als de enige bron van waarheid. De mensen moesten geloven in talloze fabels alsof dat Gods onderwijs was. In de geschiedenis noemen we deze periode de donkere Middeleeuwen.

Reformatie

Maar God liet de waarheid van de Heilige Schrift (de Bijbel) herleven in de 16e eeuw. De herontdekking van wat de eeuwenoude Bijbel feitelijk zegt, leidde tot een grote herleving van de christelijke kerk. Deze periode van de geschiedenis noemen we de Reformatie. God gaf vele godzalige predikers die krachtig Zijn boodschap preekten. Deze predikers, zoals Maarten Luther en Johannes Calvijn, waren instrumenten om de greep van de Rooms Katholieke Kerk te verbreken en opnieuw kerken te stichten die Bijbelgetrouw waren.

Nadere Reformatie

Sinds de Reformatie is de kerk van God opnieuw door meerdere moeilijke perioden gegaan. Gedurende de laatste eeuwen is er sprake van afzwakken of rechtstreekse verwerping van de leer van de Bijbel. Dit heeft geleid tot verschillen in opvatting over de christelijke religie, wat verklaart dat er zoveel verschillende kerken zijn.

Sommige van deze kerken hebben radicaal gebroken met de leer van de Bijbel, zoals die werd herontdekt tijdens de Reformatie. Jammer genoeg zijn er vandaag de dag mensen die zich christen noemen en die toch de wonderen die in de Bijbel beschreven zijn verwerpen, evenals de inspiratie van de Bijbel en het God-zijn van Jezus Christus. Anderen hebben de leer van Gods Woord vervangen door een godsdienst waar je je lekker bij voelt en met nadruk op genezingen, spreken in tongen en profetie. Andere kerken richten zich erop om hun luisteraars te vermaken met koren, toneelspel, film en christelijke rockmuziek, terwijl ze water bij de wijn doen wat betreft de waarheid van God.

We mogen dankbaar zijn dat er, wereldwijd gezien, sinds 1960 een groeiende belangstelling is voor de leer van de Reformatie. De geschriften van de Reformatoren en hun opvolgers (de Puriteinen / Nadere Reformatie) worden opnieuw gepubliceerd en met graagte gelezen in de westerse en niet-westerse wereld. Op zich is dat opmerkelijk, omdat hun geschriften meer dan 300 of 400 jaar oud zijn. Recent onderzoek in enkele Europese landen toont aan dat vooral jonge mensen hongerig zijn naar dit grondige Bijbelse onderwijs. Wij hopen dat dit ook waar zal zijn in Nederland.

Gereformeerde Gemeente in Terneuzen

"Gereformeerd" in de naam van onze gemeente verwijst nadrukkelijk naar Reformatie. De bedoeling is om de verbinding naar de Reformatie aan te geven. De waarheid van God herleefde in de Reformatie - we blijven geloven en blijven onderwijzen in overeenstemming met de kernwaarheden van de Heilige Schrift. Doordat we vasthouden aan Gods duidelijke en gezaghebbende onderwijs over de mensheid, de zonde en de verlossing door Jezus Christus onderscheiden we ons van veel andere kerken in Nederland.

Het woord "Gemeente" betekent eenvoudig dat we regelmatig samenkomen voor de eredienst en het onderwijs uit Gods Woord.

Terneuzen is onze plaats van vestiging. Landelijk gezien zijn er ruim 150 gemeenten die samen het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten vormen. 


 

De kernpunten van de leer van de Bijbel

Nu noemen we hier de belangrijkste kernpunten van de waarheid waar we aan vasthouden en hiermee staan we in de lijn van de Reformatie in de 16e eeuw.

Als een Gereformeerde Gemeente houden we eraan vast dat de leer bekend als 'Calvinisme' de beste weergave is van de leer van de Bijbel.
De 5 hoofdelementen hiervan zijn de volgende:

Total verdorvenheid van de mens:

De mens is als gevolg van zijn val in het paradijs volledig gebonden aan satan en volledig onbekwaam om door eigen vrije wil te vertrouwen op Christus tot verlossing. Verlossing is daarom afhankelijk van het werk van God, Die een mens geestelijk leven moet geven voordat hij berouw kan hebben en zaligmakend in Christus kan geloven. (Gen. 2:16,17; Gen. 6:5; 8:21; 2 Kron. 6:36; Job 14:4; Job 15:14-16; Ps. 51:5; Ps. 58:3; Ps. 143:2; Pred.. 9:3; Jes. 53:6; Jes. 64:6; Jer. 13:23; Jer. 17:9; Mark. 7:21-23; Joh. 3:19; Joh. 6:44; Joh.6:65; Joh. 8:44; Rom. 8:7-8; 1 Cor. 2:14; Ef. 2:1-3; Ef. 4:17-19)

Onvoorwaardelijke verkiezing:

God heeft in Zijn soevereine recht als Schepper al van eeuwigheid gewild om Zijn uitverkoren volk te redden en te bestemmen voor het eeuwige zalige leven met Hem in de hemel. Deze verkiezing door Hem van een groot aantal mensen uit het mensdom is volledig naar Zijn vrije wil geweest , en daarom niet voorwaardelijk op basis van enige verdienste of enige vooraf geziene daden of reactie van hun kant, maar absoluut soeverein en uit genade. (Deut. 10:14,15; Ps. 33:12; Ps. 65:4; Ps. 106:5; Matt. 11:27; Matt. 22:14; Matt. 24:22, 24, 31; Mark. 13:20; Luk. 18:7; Rom. 8:28-30; Rom. 8:33; Rom. 11:28; Ef. 1:4; Col. 3:12; 1 Thess. 5:9; Titus 1:1; 1 Petr.. 1:1-2; 1 Petr. 2:8-9; Op. 17:14)

Particuliere verzoening:

Christus stierf aan het kruis om de verlossing te bewerken van het uitverkoren deel van de mensheid, dus particulier, een oud woord voor 'op de persoon gericht'. Voor hen stierf Hij en alleen voor hen verwierf Hij vergeving van zonde en eeuwig leven. De redding die Christus verdiend heeft, omvat alles wat nodig is om Zijn kinderen in een herstelde relatie met God te brengen en ook de gesteldheid van hun hart te vernieuwen. (Matt. 1:21; Matt. 20:28; 26:28; Joh. 10:14, 15, 27, 29, 46; Joh. 17:2, 6, 9, 11; 1 Petr. 2:9)

Onwederstandelijke genade:

Redding. Hij maakt zulke zondaren gewillig in de dag van Zijn heerkracht, en zij allen zullen Hem beantwoorden met berouw en geloof. (Deut. 30:6; Ps. 110:3; Ezech. 36:26-27; Dan. 4:35; Joh. 1:12-13; Joh. 3:3-8; Joh 5:21; Joh 6:37 & 44; Hand. 16:14; Ef. 2:4-52; Tim.1:9; Titus 3:5)

Volharding der heiligen:

De uitverkoren zondaren worden niet alleen door Gods soevereine genade gered maar zullen ook volharden in het geloof door Gods almachtige kracht. Daarom zal elke wedergeboren ziel  tot het einde toe volharden en zeker zalig worden. Maar de Bijbel leert niet dat alle ware gelovigen deze zekerheid van hun zaligheid voor zichzelf persoonlijk kennen.(Jes. 54:10; Jer. 32:40; Matt. 18:12-14; Joh. 6:39; Joh.10:28; Joh 17:2, 11, 12, 15; Fil. 1:6; Fil. 3:20-21; 2 Thess. 5:23-24; 2 Tim. 1:12; 2 Tim. 4:18; 1 Petr. 1:4-5; Jud. 1, 24-25)

Internationaal worden dit wel de Five Points of Calvinism (afkorting "TULIP") genoemd, zie ook de afbeelding.


Naast deze 5 kernpunten noemen we nog de volgende kenmerkende elementen

De autoriteit van Gods Woord

Als Gereformeerde Gemeente erkennen we de volkomen autoriteit van Gods Woord in alle zaken van leven en leer. We zien de Bijbel als het geïnspireerde Woord van God (2 Tim. 3:16) en daarom als onfeilbaar en foutloos in de oorspronkelijke versie. Omdat de Bijbel Gods Woord is, kunnen we geen leer of levenspraktijk aanvaarden die tegen het geschreven Woord van God is. Als kerk stellen we dat de Statenvertaling nu nog steeds de meest betrouwbare vertaling van de heilige Schrift is in de Nederlandse taal en daarom wordt deze vertaling gebruikt in de eredienst, verenigingsverband en thuis.

Het belang van de prediking

De prediking van Gods Woord heeft een centrale rol in onze kerkdiensten. De prediking van het Woord is Gods middel om verloren zondaren te redden en het geloof van Zijn kinderen te voeden. (Rom. 10:14-17; 1 Thess. 3:10; 2 Tim. 4:2). De predikant legt de betekenis van het Woord uit en probeert het met klem toe te passen op het geweten en het hart. Wat de vrucht van deze prediking betreft belijden we dat we volledig afhankelijk zijn van de kracht van de Heilige Geest Die het Woord moet brengen waar een mens het nooit kan brengen. (1 Cor. 2:4; 1 Thess. 1:5).

Eredienst gericht op God

Onze eredienst (kerkdienst) is gericht op God en daarom streven we naar een besef van eerbied en respect voor God als we tot God naderen in gebed, Hem eren door samenzang en luisteren naar wat Hij tot ons te zeggen heeft door de prediking van Zijn Woord. In de Bijbel heeft Hij Zich geopenbaard als hoog verheven en dit bepaalt in de manier waarop we tot Hem naderen. (Heb. 12:28-29). Daarom weren we oppervlakkig vermaak uit onze kerkdiensten. We streven ernaar dat er niets wordt toegevoegd dat zou aftrekken van de eerbied voor God die Hem toekomt. Naast de prediking van Gods Woord bidden we gezamenlijk, en zingen psalmen begeleid door het orgel.

Tucht

Lidmaatschap van onze kerk is vrijwillig en iemand wordt gevraagd openbare belijdenis van zijn of haar geloof te doen. Dit lidmaatschap houdt niet alleen het voorrecht in om deel te zijn van een gedeelte Gods wereldwijde kerk, maar brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. We verwachten dat onze leden de kerkdiensten bijwonen en hun gaven en talenten gebruiken om om het Koninkrijk van God op te bouwen, plaatselijk, nationaal en internationaal (Matt. 28:19-20). We verwachten ook dat onze leden in overeenstemming met de Bijbel leven en ieder van ons heeft verantwoordelijkheid om het beste voor elkaar te zoeken. Door de uitoefening van pastoraal toezicht houden we onze leden verantwoordelijk voor hun levenswandel en ook voor hun aanvaarding van de Bijbelse waarheid. Als een lid nalaat om de beloofde plichten te vervullen of dwalingen verbreidt, worden tuchtmaatregelen toegepast die van de voorrechten uitsluit en uiteindelijk leidt tot beëindiging van het lidmaatschap (Matt. 18:15-20; 1 Cor. 5; 2 Thess. 3:14).

Kerkelijke Ambten

We erkennen drie ambten in de kerk waartoe God mannen roept. De prediker of herder is geroepen om te onderwijzen; de ouderlingen zijn geroepen om leiding te geven; de diakenen zijn verantwoordelijk voor het financiële aspect van de dienst van God. We hebben de overtuiging dat de kerkelijke ambten alleen open staan voor mannen (1 Cor. 14:34-40; 1 Tim. 1:11-12).

 


 

Antwoorden op vaak gestelde vragen

Betekent dit dat we onze kerk beschouwen als de enige ware kerk?

Nee, we erkennen andere kerken als ware kerken van God als de fundamentele waarheden van de Bijbel door hen worden erkend. In andere woorden: de binding aan Gods waarheid bepaalt de mate van verbroedering of distantie en de samenwerking die we met andere kerken hebben.

Over hoe meer Bijbelse waarheden we overeenstemming hebben, des te nauwer zal de officiële relatie zijn. We houden ook nauwe contacten met gelijkgezinde reformatorische kerken in andere delen van de wereld en steunen hun zendingsactiviteiten.

Verder geloven we dat God Zijn kinderen heeft in een verscheidenheid van groeperingen over de hele wereld.

Waarom een kerk apart?

Deze vraag is zowel terecht als belangrijk. Er moet een reden zijn waarom onze gezinnen erediensten beleggen in de Gereformeerde Gemeente. Het antwoord heeft te maken met onze overtuiging van de Bijbelse waarheid. Wij baseren onze specifieke overtuiging op de Bijbel en nodigen wie maar wil uit om te onderzoeken hoe deze elke zondag wordt onderwezen.

We beseffen dat onze overtuiging aanzienlijk verschilt van de hoofdstroom in de Nederlandse kerken omdat we de Bijbel beschouwen als Gods onveranderlijke regel voor leven en geloof door alle tijden. We geloven dat hoewel onze culturele context van generatie tot generatie verschilt, Gods absolute waarheden tijdloos zijn. Wat 2000 jaar geleden zonde was, is nu ook nog zonde en zal dat zijn zolang als deze wereld bestaat. Wat vroeger de enige weg van redding was, is vandaag ook nog de enige weg van redding.

 


Wat kunnen we voor u doen?

U bent altijd welkom om onze kerkdiensten te bezoeken. Er is gewoonlijk wel iemand die u helpt om een plaats te vinden en een Bijbel en psalmboek te geven. Het is het beste om de diensten gedurende een periode te bezoeken. De leden van de kerkenraad zijn graag beschikbaar voor een gesprek als u vragen hebt over de prediking. Ook is er een cursus beschikbaar wanneer u meer wilt leren over de Bijbel.

 


 

Voor de tekst van deze pagina hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de website van onze zustergemeente in  Carterton , Nieuw Zeeland.

Copyright © 2016 Gereformeerde Gemeente Terneuzen.
Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Zo tellen we hoe vaak pagina's gebruikt worden.
X