Wat wij geloven

Artikelindex

Naast deze 5 kernpunten noemen we nog de volgende kenmerkende elementen

De autoriteit van Gods Woord

Als Gereformeerde Gemeente erkennen we de volkomen autoriteit van Gods Woord in alle zaken van leven en leer. We zien de Bijbel als het geïnspireerde Woord van God (2 Tim. 3:16) en daarom als onfeilbaar en foutloos in de oorspronkelijke versie. Omdat de Bijbel Gods Woord is, kunnen we geen leer of levenspraktijk aanvaarden die tegen het geschreven Woord van God is. Als kerk stellen we dat de Statenvertaling nu nog steeds de meest betrouwbare vertaling van de heilige Schrift is in de Nederlandse taal en daarom wordt deze vertaling gebruikt in de eredienst, verenigingsverband en thuis.

Het belang van de prediking

De prediking van Gods Woord heeft een centrale rol in onze kerkdiensten. De prediking van het Woord is Gods middel om verloren zondaren te redden en het geloof van Zijn kinderen te voeden. (Rom. 10:14-17; 1 Thess. 3:10; 2 Tim. 4:2). De predikant legt de betekenis van het Woord uit en probeert het met klem toe te passen op het geweten en het hart. Wat de vrucht van deze prediking betreft belijden we dat we volledig afhankelijk zijn van de kracht van de Heilige Geest Die het Woord moet brengen waar een mens het nooit kan brengen. (1 Cor. 2:4; 1 Thess. 1:5).

Eredienst gericht op God

Onze eredienst (kerkdienst) is gericht op God en daarom streven we naar een besef van eerbied en respect voor God als we tot God naderen in gebed, Hem eren door samenzang en luisteren naar wat Hij tot ons te zeggen heeft door de prediking van Zijn Woord. In de Bijbel heeft Hij Zich geopenbaard als hoog verheven en dit bepaalt in de manier waarop we tot Hem naderen. (Heb. 12:28-29). Daarom weren we oppervlakkig vermaak uit onze kerkdiensten. We streven ernaar dat er niets wordt toegevoegd dat zou aftrekken van de eerbied voor God die Hem toekomt. Naast de prediking van Gods Woord bidden we gezamenlijk, en zingen psalmen begeleid door het orgel.

Tucht

Lidmaatschap van onze kerk is vrijwillig en iemand wordt gevraagd openbare belijdenis van zijn of haar geloof te doen. Dit lidmaatschap houdt niet alleen het voorrecht in om deel te zijn van een gedeelte Gods wereldwijde kerk, maar brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. We verwachten dat onze leden de kerkdiensten bijwonen en hun gaven en talenten gebruiken om om het Koninkrijk van God op te bouwen, plaatselijk, nationaal en internationaal (Matt. 28:19-20). We verwachten ook dat onze leden in overeenstemming met de Bijbel leven en ieder van ons heeft verantwoordelijkheid om het beste voor elkaar te zoeken. Door de uitoefening van pastoraal toezicht houden we onze leden verantwoordelijk voor hun levenswandel en ook voor hun aanvaarding van de Bijbelse waarheid. Als een lid nalaat om de beloofde plichten te vervullen of dwalingen verbreidt, worden tuchtmaatregelen toegepast die van de voorrechten uitsluit en uiteindelijk leidt tot beëindiging van het lidmaatschap (Matt. 18:15-20; 1 Cor. 5; 2 Thess. 3:14).

Kerkelijke Ambten

We erkennen drie ambten in de kerk waartoe God mannen roept. De prediker of herder is geroepen om te onderwijzen; de ouderlingen zijn geroepen om leiding te geven; de diakenen zijn verantwoordelijk voor het financiële aspect van de dienst van God. We hebben de overtuiging dat de kerkelijke ambten alleen open staan voor mannen (1 Cor. 14:34-40; 1 Tim. 1:11-12).

 

Copyright © 2016 Gereformeerde Gemeente Terneuzen.
Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Zo tellen we hoe vaak pagina's gebruikt worden.
X